Vytlačiť
Kategória: Uncategorised
Návštevy: 2180

GDPR - Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre nás prioritou. Preto by sme Vám radi poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a ktoré kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov. Vážení členovia OZ MAS LEV chceme Vás ubezpečiť, že vykonávame rôzne technické, bezpečnostné a personálne opatrenia, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité. Vzhľadom k súčasnej informačnej povinnosti Vás touto formou informujeme aj o rozsahu, účele a dobe spracovania osobných údajov.

 

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, Levoča, IČO: 42084636.

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom vedenia databázy členov MAS LEV, o. z. a poskytnutia lepšieho servisu/služieb, ktoré sa týkajú implementácie stratégie CLLD ako aj zasielania pozvánok, ponúk, aktivít a podujatí.

Rozsah spracovania osobných údajov:  V prihláške za člena občianskeho združenia uvádzajú identifikačné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje spĺňajú zákonom danú podmienku minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že spracúvané a uchovávané informácie o našich členoch sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Účel spracovania osobných údajov: Všetky osobné údaje členov nášho združenia spracúvame na základe ich písomného súhlasu, ktorý dali podpisom prihlášky za člena združenia. Poskytnuté osobné údaje spracúvame za účelom vedenia evidencie členov podľa platných Stanov občianskeho združenia a za účelom hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Doba spracovania osobných údajov: Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená podľa platných zákonov. V súvislosti s touto skutočnosťou Vás chceme informovať, že Vaše osobné údaje sa neprenášajú a slúžia výlučne na vyššie uvedené účely občianskeho združenia MAS LEV.

Opatrenia k zaisteniu osobných údajov: Občianske združenie MAS LEV je povinné prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k osobným údajom členov alebo k ich zničeniu, zmene, prípadne k ich strate. Chceme informovať našich súčasných, ako aj bývalých členov, že ich osobné údaje v tlačenej podobe sú zaistené zámkami v priestoroch kancelárie a v archívnej miestnosti na to určenej. Čo sa týka údajov v elektronickej podobe, sú chránené antivírusovým programom, prístupovými heslami. Ďalej Vás chceme informovať, že všetky oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, boli poučené o mlčanlivosti.

 

Aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania v rozsahu uvedenom v prihláške za člena MAS LEV.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek odvolať na hradiska@maslev.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Regionálne antény NSRV SR.

Záverečné ustanovenia: Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke – www.maslev.eu. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

KONTAKT:

Tel. 0903 449 327, 0903 732 732, 053/4699 065, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.