Vytlačiť
Kategória: Výzvy
Návštevy: 2385

 

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

Informácia pre žiadateľov IROP

Príloha 05 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha 06 - Finančná analýza

  

 

 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

 

Občianske združenie MAS LEV, o. z vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia: 15.12.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 24.2.2021
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 24.5.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému pracovnému dňu príslušného mesiaca.

 

1. Výzva IROP-CLLD-X653-512-003

2. Príloha č. 1 k výzve - Formulár ŽoPr IROP-CLLDX653-512-003

3. Príloha č. 2 k výzve - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov

4. Príloha č. 3 k výzve - Zoznam merateľných ukazovateľov

5. Príloha č. 4 k výzve - Kritériá pre výber projektov

 

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 3 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 6 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 7 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 13 ŽoPr - Potvrdenie MAS o vysporiadaní záväzkov voči MAS

 

Príručky na stiahnutie:

Prirucka IROP VO verzia 3.1 od 20190613

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

 

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

  

 

 

Občianske združenie MAS LEV, o. z. dňa 21.10.2020 vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-X653-511-002 (aktivita A1),

dňom 24.2.2021 vydáva aktualizáciu č. 1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa: 25.2.2021

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Informácia o Aktualizácii č. 1 Výzvy IROP-CLLD-X653-511-002.pdf

Kompletná výzva v znení aktualizácie č. 1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien

 

 Prílohy k ŽoPR

 

 

!!!!  ARCHÍV: 2. Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

 

Občianske združenie MAS LEV, o. z vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")
Fond:                            
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 21.12.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 22.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému pracovnému dňu príslušného mesiaca.

 

!!!!!!!!!          Výzva IROP-CLLDX653-511-002 táto výzva bola aktualizovaná 24.2.2021   !!!!!!!!!!!!!!

 Príloha 01 ŽoPr Splnomocnenie

Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku:  

Príloha 03 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach .pdf

Príloha 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach .xlsx

Príloha 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu. xlsx

Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie .xlsx

Príloha 08 ŽoPr - Finančná analýza .xlsx

Príloha 08 ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze

Príloha 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

 

 

 

 

ARCHÍV: Výzva IROP-CLLD-X653-512-001

 

Oznámenie o používaní loga MIRRI SR

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR na všetkých dokumentoch pri podaní Žiadosti o príspevok k vyhláseným výzvam MAS LEV o z. , a to:


Aktualizované k: 01.10.2020 (aktualizácia formulárov ŽoPr sa týka zmeny loga z MPRV SR na nové MIRRI SR)


Občianske združenie MAS LEV, o.z. vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Dĺžka trvania výzvy: od 14.05.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu - alokácia na danú výzvu bola vyčerpaná

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl

1

2

n

31.07.2020

30.10.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému pracovnému dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 1 000 – 100 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 14.5.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 296 015,65 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť :
  • vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,
  • stacionárne informačné systémy,
  • systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:
  • budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov,
  • budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov,
  • odstraňovanie úzkych miest v doprave,
  • odstraňovanie bariér,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov.

 

 Výzva IROP-CLLD-X653-512-001: aktivita B2 - dokumentácia na stiahnutie:

 link Výzva IROP-CLLD-X653_512-001 B2

 

 MAS LEV plánuje ukončiť výzvu z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 

Príručky na stiahnutie:

Prirucka IROP VO verzia 3.1 od 20190613

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

 

      

      

     

 

 

 

 

Zverejnenie HARMONOGRAMU výziev IROP:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 13.02.2020
Verzia: 1

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

LINK: STIAHNUŤ: Indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2020