Vytlačiť
Kategória: Uncategorised
Návštevy: 1905

Miestna akčná skupina OZ MAS LEV, o. z.  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD - Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvy na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenia:  

 

Podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

KLIK: Výzva na OH - 7.4 - UKONČENÁ

 

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

KLIK: Výzva na OH - 7.5 - UKONČENÁ

 

Podopatrenie 8.5 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (Podpora na investície do zlepšovania odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov)

KLIK: Výzva na OH 8.5 - UKONČENÁ