Vytlačiť
Kategória: Výzvy
Návštevy: 2665

 

LINK na harmonogram výziev 2021 MAS LEV: Harmonogram výziev pre rok 2021 (verzia 3.1)

LINK na harmonogram výziev 2021 MAS LEV: HARMONOGRAM výziev PRV 2021

LINK na harmonogram výziev 2020 MAS LEV:  HARMONOGRAM výziev PRV 2020 

AKTUÁLNE VÝZVY: pre rok 2021

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje: 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.5/4

 

Dĺžka trvania výzvy je od 16.09.2021 do 30.11.2021

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) - KLIK:  Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

VýzvaVýzva MAS - CLLD - MAS_018/7.5/4

 

Prílohy k výzve MAS_018/7.5/4: 

Kritériá pre výber projektov MAS LEV.pdf

Čestné vyhlásenie k VO verzia 1.3 (Príloha č. 13a)

Dokumentácia VO žiadateľa verzia 1.3 (Príloha č. 15a)

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO verzia 1.3 (Príloha č. 16a)

Informácia pre žiadateľov verzia 1.3 (Príloha č. 17b)

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci verzia 1.3 (Príloha č. 19b)

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov - ŽoNFP - verzia 1.3 (Príloha č. 21b)

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov verzia 1.3 (Príloha č. 22b)

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF verzia 1. 3 (Príloha č. 24b) 

Usmernenie PPA č. 10/2017 (aktualizácia č. 1) (Príloha č. 27a)

Projekt realizácie verzia 1.3 (Príloha č. 2b)

Vzor žiadosti o NFP verzia 1.3 (Príloha č. 4b) 

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP verzia 1.3 (Príloha č. 5b)

Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá - verzia 1.3 (Príloha 6b)

Stavebný rozpočet verzia 1.3 (Príloha č. 8a)

Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS

Príručka pre prijímateľ NFP LEADER verzia 1.3

Usmernenie covid-19

 

LINK ITMS2014+: výzva MAS_018/7.5/4 v ITMS 

ARCHÍV výziev PRV SR 2014 - 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV: Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje: Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - UZAVRETÁ

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.5/3

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 27.04.2021 do 7.7.2021

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) - KLIK:  Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

VýzvaVýzva MAS - CLLD - MAS_018/7.5/3

Prílohy k výzve MAS_018/7.5/3: 

Kritériá pre výber projektov MAS LEV.pdf

Čestné vyhlásenie k VO verzia 1.3 (Príloha č. 13a)

Dokumentácia VO žiadateľa verzia 1.3 (Príloha č. 15a)

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO verzia 1.3 (Príloha č. 16a)

Informácia pre žiadateľov verzia 1.3 (Príloha č. 17b)

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci verzia 1.3 (Príloha č. 19b)

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov - ŽoNFP - verzia 1.3 (Príloha č. 21b)

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov verzia 1.3 (Príloha č. 22b)

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF verzia 1. 3 (Príloha č. 24b) 

Usmernenie PPA č. 10/2017 (aktualizácia č. 1) (Príloha č. 27a)

Projekt realizácie verzia 1.3 (Príloha č. 2b)

Vzor žiadosti o NFP verzia 1.3 (Príloha č. 4b) 

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP verzia 1.3 (Príloha č. 5b)

Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá - verzia 1.3 (Príloha 6b)

Stavebný rozpočet verzia 1.3 (Príloha č. 8a)

Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS

Príručka pre prijímateľ NFP LEADER verzia 1.3

Usmernenie covid-19

 

 

Výzva Občianskeho združenia MAS LEV, o.z. - kód: MAS_018/8.5/5 bola predĺžená do 28.6.2021 - aktuálne je táto výzva UKONČENÁ

LINK na aktualizovanú výzvu: aktualizovaná Výzva MAS_018/8.5/5 vyhlásená 12.2.2021 do 28.6.2021 NEAKTUÁLNA ponechaná z dôvodu archivácie výzvy

LINK na  neaktuálnu výzvu: zverejnená výzva MAS _018/8.5/5 od 12.2.2021 do 26.4.2021 - NEAKTUÁLNA ponechaná z dôvodu archivácie výzvy

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/5

Dĺžka trvania výzvy je od 12.2.2021 do 26.4.2021 - výzva predĺžená do 28.6.2021

LINK: Oznámenie k zmene výzvy MAS_018/8.5/5

  

LINK ITMS2014+: výzva MAS LEV v ITMS

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) - KLIK:  Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

Prílohy k výzve 8.5: 

Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11b)

Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 13a)

KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ jednoduché účtovníctvo (Príloha č. 13b)

KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ mikroúčtovne jednotky (Príloha č. 13b)

KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ podvojné účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Schéma min pomoci na podporu implementácie (Príloha č. 14b)

Dokumentácia k VO (Príloha č. 15a)

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO (Príloha č. 16a)

Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP (Príloha č. 16b)

Informácia pre žiadateľov (Príloha č. 17b)

Príručka MSP (Príloha č. 18b)

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (Príloha č. 19b)

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP (Príloha č. 21b)

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č. 22b)

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF (Príloha č. 24b)

Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č.1 (Príloha č. 27a PDF) a (Príloha č. 27a DOC)

Projekt realizácie (Príloha č. 2b)

Vzor žiadosti o NFP (Príloha č. 4b)

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP (Príloha č. 5b)

Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá (Príloha č. 6b)

Stavebný rozpočet (Príloha č. 8a)

Príručka pre prijímateľa NFP LEADER (verzia 1.3) 

Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS 

 

LINK na usmernenie k obstarávaniu: Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

LINK: Usmernenie PPA pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

   •     V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na predloženie dokladov z VO/O o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
   •     Lehota na zverejnenie výzvy podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 sa na webovom sídle PPA predlžuje z 3 na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
   •     Prijímatelia, ktorí z dôvodov zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia lehôt k predloženiu  dokladov z verejného obstarávania/obstarávania  a k predloženiu záverečnej žiadosti o platbu. Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.

 Príloha: Usmernenie COVID-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV VÝZIEV PRV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY MAS_018/8.5/3  - UZATVORENÁ !!!!

Zmeny vykonané na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

 

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predĺžená do 15.10.2020 - uzatvorená

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 15.10.2020

(predtým bol termín do 31.08.2020)

 

Príloha: Usmernenie COVID-19

LINK: Príloha 3C Oznámenie o zmene (verzia 1.3)

  

LINK ITMS2014+: prelink na výzvu 8.5 v ITMS2014+ = UZATVORENÁ

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 3 (schválený 12.12.2018) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán na str. 88-110)

                                       aktuálna verzia:  DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

Prílohy k výzve 8.5: (verzia 1.3)

Príloha č. 1: Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11b)

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 13a)

Príloha č. 4: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ jednoduché účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 5: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ mikroúčtovne jednotky (Príloha č. 13b)

Príloha č. 6: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ podvojné účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 7: Schéma min pomoci na podporu implementácie (Príloha č. 14b)

Príloha č. 8: Dokumentácia k VO (Príloha č. 15a)

Príloha č. 9: Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO (Príloha č. 16a)

Príloha č. 10: Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP (Príloha č. 16b)

Príloha č. 11: Informácia pre žiadateľov (Príloha č. 17b)

Príloha č. 12: Príručka MSP (Príloha č. 18b)

Príloha č. 13: Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (Príloha č. 19b)

Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP (Príloha č. 21b)

Príloha č. 15: Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č. 22b)

Príloha č. 16: Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF (Príloha č. 24b)

Príloha č. 17: Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č.1 (Príloha č. 27a PDF) a (Príloha č. 27a DOC)

Príloha č. 18: Projekt realizácie (Príloha č. 2b)

Príloha č. 19: Vzor žiadosti o NFP (Príloha č. 4b)

Príloha č. 20: Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP (Príloha č. 5b)

Príloha č. 21: Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá (Príloha č. 6b)

Príloha č. 22: Stavebný rozpočet (Príloha č. 8a)

Príloha č. 23: Príručka pre prijímateľa NFP LEADER (verzia 1.3) 

Príloha č. 24: Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS 

 

LINK na usmernenie k obstarávaniu: Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

LINK: Usmernenie PPA pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

   •     V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na predloženie dokladov z VO/O o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
   •     Lehota na zverejnenie výzvy podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 sa na webovom sídle PPA predlžuje z 3 na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
   •     Prijímatelia, ktorí z dôvodov zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia lehôt k predloženiu  dokladov z verejného obstarávania/obstarávania  a k predloženiu záverečnej žiadosti o platbu. Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. AKTUALIZÁCIA VÝZVY MAS_018/8.5/3 (neaktuálna, ponechaná z dôvodu archivácie)

Touto aktualizáciou č.2 Občianske združenie MAS LEV, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.

 Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 15.10.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 31.08.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. informuje o vyhlásení výzvy v rámci PRV:

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predĺžená do 15.10.2020

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 15.10.2020

(predtým bol termín do 31.08.2020)

 

Príloha: Usmernenie COVID-19

LINK: Príloha 3C Oznámenie o zmene

  

LINK ITMS2014+: prelink na výzvu 8.5 v ITMS2014+

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 3 (schválený 12.12.2018) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán na str. 88-110)

                                       aktuálna verzia:  DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

Prílohy k výzve 8.5: 

Príloha č. 1: Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11b)

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 13a)

Príloha č. 4: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ jednoduché účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 5: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ mikroúčtovne jednotky (Príloha č. 13b)

Príloha č. 6: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ podvojné účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 7: Schéma min pomoci na podporu implementácie (Príloha č. 14b)

Príloha č. 8: Dokumentácia k VO (Príloha č. 15a)

Príloha č. 9: Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO (Príloha č. 16a)

Príloha č. 10: Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP (Príloha č. 16b)

Príloha č. 11: Informácia pre žiadateľov (Príloha č. 17b)

Príloha č. 12: Príručka MSP (Príloha č. 18b)

Príloha č. 13: Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (Príloha č. 19b)

Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP (Príloha č. 21b)

Príloha č. 15: Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č. 22b)

Príloha č. 16: Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF (Príloha č. 24b)

Príloha č. 17: Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č.1 (Príloha č. 27a PDF) a (Príloha č. 27a DOC)

Príloha č. 18: Projekt realizácie (Príloha č. 2b)

Príloha č. 19: Vzor žiadosti o NFP (Príloha č. 4b)

Príloha č. 20: Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP (Príloha č. 5b)

Príloha č. 21: Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá (Príloha č. 6b)

Príloha č. 22: Stavebný rozpočet (Príloha č. 8a)

Príloha č. 23: Príručka pre prijímateľa NFP LEADER 

Príloha č. 24: Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS 

 

LINK na usmernenie k obstarávaniu: Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

LINK: Usmernenie PPA pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

   •     V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na predloženie dokladov z VO/O o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
   •     Lehota na zverejnenie výzvy podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 sa na webovom sídle PPA predlžuje z 3 na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
   •     Prijímatelia, ktorí z dôvodov zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia lehôt k predloženiu  dokladov z verejného obstarávania/obstarávania  a k predloženiu záverečnej žiadosti o platbu. Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.

 

 

1. AKTUALIZÁCIA výzvy MAS_018/8.5/3 (neaktuálne, ponechané z dôvodu archivácie)

Touto aktualizáciou č.1 Občianske združenie MAS LEV, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 31.08.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. informuje o vyhlásení výzvy v rámci PRV:

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 31.08.2020

(predtým bol termín do 28.05.2020)

 

 

 

 

LINK na harmonogram: HARMONOGRAM výziev PRV

LINK na stratégiu: Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán pre základnú alokáciu MAS - je od strany 88 do 110)

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje:

1.) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - STAV: UZATVORENÁ 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.4/2

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03.06.2019 do 30.08.2019

 

Výzva 7.4/2 a jej prílohy: 

Výzva MAS CLLD

Príloha č. 1 Príručka pre prijímateľa NFP

Príloha č. 2b Projekt realizácie

Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria

Príloha č. 8a Stavebný rozpočet

Príloha č. 13a Čestne vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a Dokumentácia k VO v závislosti od postupu VO

Príloha č. 16a Metodický pokyn k VO - sociálny aspekt

Príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č. 23 Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Povinná príloha MAS LEV

Výzva MAS LEV (podpis a pečiatka)

 

LINK do ITMS 2014+: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=fjhvb3G18MyaLp_V6Jq4LkEdqbjNeDmPcWYRhZoREYPiELZxTp6MFOzTZx_Lr89BDcjWMZ4jS5HDqIOnSb5yiV1_orTgN54oa1uJmtRmnoFyNoHvUfuJv0EFFK-t5Q

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje:

2.) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.5/2

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03.06.2019 do 21.10.2019 - NOVÝ TERMÍN PODÁVANIA PROJEKTOV -  je do 11.11.2019 (t.z. termín na predkladanie ŽoNFP je predĺžený)

 

OZ MAS LEV, o.z. aktualizovalo výzvu pre opatrenie 7.5 (PRV SR 2014 - 2020), rámci ktorej bola zmenená uzávierka podávania ŽoNFP.

OZ MAS LEV, o.z. na základe schválenia RO - Oznámenia o zmene kritérií zo dňa 7.10.2019 - ZMENA PRÍLOHY: Príloha č. 23 - Výberové a hodnotiace (bodovacie)kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.

Ostatné náležitosti výzvy ostávajú nezmenené. 

 

KLIK: AKTUALIZÁCIA VÝZVY 7.5 - predĺžený termín uzávierky do 11.11.2019

KLIK: Oznámenie o zmene výzvy - Príloha č. 3C

KLIK: aktualizované kritéria pre výber projektov stratégie CLLD (7.10.2019)

 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY !!

KLIK: Výzva MAS_018/7.5/2 AKTUALIZÁCIA - predĺženie termínu uzávierky

Uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy je: 11.11.2019

 

Prílohy výzvy 7.5/2: 

Príloha č. 1 Príručka pre prijímateľa NFP

Príloha č. 2b Projekt realizácie

Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá

Príloha č. 8a Stavebný rozpočet

Príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a Dokumentácia k VO v závislosti od postupu VO

Príloha č. 16a Metodický pokyn k VO - sociálny aspekt 

Príloha č. 17b_Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

Príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

NEPOUŽÍVAŤ túto prílohu -  je neaktuálna !!! Príloha č. 23 Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 23: AKTUALIZOVANÁ -  aktualizované kritéria pre výber projektov stratégie CLLD (7.10.2019)

Povinná príloha MAS LEV

 

 LINK ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?12