Vytlačiť
Kategória: Výzvy
Návštevy: 1553

 

LINK na harmonogram výziev 2020:  HARMONOGRAM výziev PRV 2020

 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY MAS_018/8.5/3  - UZATVORENÁ !!!!

Zmeny vykonané na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

 

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predĺžená do 15.10.2020 - uzatvorená

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 15.10.2020

(predtým bol termín do 31.08.2020)

 

Príloha: Usmernenie COVID-19

LINK: Príloha 3C Oznámenie o zmene (verzia 1.3)

  

LINK ITMS2014+: prelink na výzvu 8.5 v ITMS2014+ = UZATVORENÁ

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 3 (schválený 12.12.2018) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán na str. 88-110)

                                       aktuálna verzia:  DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

Prílohy k výzve 8.5: (verzia 1.3)

Príloha č. 1: Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11b)

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 13a)

Príloha č. 4: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ jednoduché účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 5: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ mikroúčtovne jednotky (Príloha č. 13b)

Príloha č. 6: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ podvojné účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 7: Schéma min pomoci na podporu implementácie (Príloha č. 14b)

Príloha č. 8: Dokumentácia k VO (Príloha č. 15a)

Príloha č. 9: Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO (Príloha č. 16a)

Príloha č. 10: Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP (Príloha č. 16b)

Príloha č. 11: Informácia pre žiadateľov (Príloha č. 17b)

Príloha č. 12: Príručka MSP (Príloha č. 18b)

Príloha č. 13: Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (Príloha č. 19b)

Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP (Príloha č. 21b)

Príloha č. 15: Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č. 22b)

Príloha č. 16: Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF (Príloha č. 24b)

Príloha č. 17: Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č.1 (Príloha č. 27a PDF) a (Príloha č. 27a DOC)

Príloha č. 18: Projekt realizácie (Príloha č. 2b)

Príloha č. 19: Vzor žiadosti o NFP (Príloha č. 4b)

Príloha č. 20: Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP (Príloha č. 5b)

Príloha č. 21: Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá (Príloha č. 6b)

Príloha č. 22: Stavebný rozpočet (Príloha č. 8a)

Príloha č. 23: Príručka pre prijímateľa NFP LEADER (verzia 1.3) 

Príloha č. 24: Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS 

 

LINK na usmernenie k obstarávaniu: Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

LINK: Usmernenie PPA pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

   •     V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na predloženie dokladov z VO/O o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
   •     Lehota na zverejnenie výzvy podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 sa na webovom sídle PPA predlžuje z 3 na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
   •     Prijímatelia, ktorí z dôvodov zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia lehôt k predloženiu  dokladov z verejného obstarávania/obstarávania  a k predloženiu záverečnej žiadosti o platbu. Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. AKTUALIZÁCIA VÝZVY MAS_018/8.5/3 (neaktuálna, ponechaná z dôvodu archivácie)

Touto aktualizáciou č.2 Občianske združenie MAS LEV, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.

 Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 15.10.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 31.08.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. informuje o vyhlásení výzvy v rámci PRV:

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predĺžená do 15.10.2020

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 15.10.2020

(predtým bol termín do 31.08.2020)

 

Príloha: Usmernenie COVID-19

LINK: Príloha 3C Oznámenie o zmene

  

LINK ITMS2014+: prelink na výzvu 8.5 v ITMS2014+

LINK na stratégiu MAS LEV: DODATOK č. 3 (schválený 12.12.2018) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán na str. 88-110)

                                       aktuálna verzia:  DODATOK č. 4 (schválený 20.2.2020) Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

 

Prílohy k výzve 8.5: 

Príloha č. 1: Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11b)

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 13a)

Príloha č. 4: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ jednoduché účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 5: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ mikroúčtovne jednotky (Príloha č. 13b)

Príloha č. 6: KEZ /kritériá ekonomickej životaschopnosti/ podvojné účtovníctvo (Príloha č. 13b)

Príloha č. 7: Schéma min pomoci na podporu implementácie (Príloha č. 14b)

Príloha č. 8: Dokumentácia k VO (Príloha č. 15a)

Príloha č. 9: Metodický pokyn k sociálnemu aspektu VO (Príloha č. 16a)

Príloha č. 10: Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP (Príloha č. 16b)

Príloha č. 11: Informácia pre žiadateľov (Príloha č. 17b)

Príloha č. 12: Príručka MSP (Príloha č. 18b)

Príloha č. 13: Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (Príloha č. 19b)

Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP (Príloha č. 21b)

Príloha č. 15: Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č. 22b)

Príloha č. 16: Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF (Príloha č. 24b)

Príloha č. 17: Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č.1 (Príloha č. 27a PDF) a (Príloha č. 27a DOC)

Príloha č. 18: Projekt realizácie (Príloha č. 2b)

Príloha č. 19: Vzor žiadosti o NFP (Príloha č. 4b)

Príloha č. 20: Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP (Príloha č. 5b)

Príloha č. 21: Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá (Príloha č. 6b)

Príloha č. 22: Stavebný rozpočet (Príloha č. 8a)

Príloha č. 23: Príručka pre prijímateľa NFP LEADER 

Príloha č. 24: Príloha stanovená MAS LEV o vysporiadaní záväzkov voči MAS 

 

LINK na usmernenie k obstarávaniu: Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

LINK: Usmernenie PPA pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

   •     V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na predloženie dokladov z VO/O o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
   •     Lehota na zverejnenie výzvy podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 sa na webovom sídle PPA predlžuje z 3 na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
   •     Prijímatelia, ktorí z dôvodov zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia lehôt k predloženiu  dokladov z verejného obstarávania/obstarávania  a k predloženiu záverečnej žiadosti o platbu. Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.

 

 

1. AKTUALIZÁCIA výzvy MAS_018/8.5/3 (neaktuálne, ponechané z dôvodu archivácie)

Touto aktualizáciou č.1 Občianske združenie MAS LEV, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 31.08.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. informuje o vyhlásení výzvy v rámci PRV:

LINK na aktualizovanú výzvu: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _018/8.5/3

Dĺžka trvania výzvy je od 10.2.2020 do 31.08.2020

(predtým bol termín do 28.05.2020)

 

 

 

 

LINK na harmonogram: HARMONOGRAM výziev PRV

LINK na stratégiu: Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán pre základnú alokáciu MAS - je od strany 88 do 110)

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje:

1.) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - STAV: UZATVORENÁ 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.4/2

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03.06.2019 do 30.08.2019

 

Výzva 7.4/2 a jej prílohy: 

Výzva MAS CLLD

Príloha č. 1 Príručka pre prijímateľa NFP

Príloha č. 2b Projekt realizácie

Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria

Príloha č. 8a Stavebný rozpočet

Príloha č. 13a Čestne vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a Dokumentácia k VO v závislosti od postupu VO

Príloha č. 16a Metodický pokyn k VO - sociálny aspekt

Príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č. 23 Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Povinná príloha MAS LEV

Výzva MAS LEV (podpis a pečiatka)

 

LINK do ITMS 2014+: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=fjhvb3G18MyaLp_V6Jq4LkEdqbjNeDmPcWYRhZoREYPiELZxTp6MFOzTZx_Lr89BDcjWMZ4jS5HDqIOnSb5yiV1_orTgN54oa1uJmtRmnoFyNoHvUfuJv0EFFK-t5Q

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z.  vyhlasuje:

2.) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _018/7.5/2

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03.06.2019 do 21.10.2019 - NOVÝ TERMÍN PODÁVANIA PROJEKTOV -  je do 11.11.2019 (t.z. termín na predkladanie ŽoNFP je predĺžený)

 

OZ MAS LEV, o.z. aktualizovalo výzvu pre opatrenie 7.5 (PRV SR 2014 - 2020), rámci ktorej bola zmenená uzávierka podávania ŽoNFP.

OZ MAS LEV, o.z. na základe schválenia RO - Oznámenia o zmene kritérií zo dňa 7.10.2019 - ZMENA PRÍLOHY: Príloha č. 23 - Výberové a hodnotiace (bodovacie)kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.

Ostatné náležitosti výzvy ostávajú nezmenené. 

 

KLIK: AKTUALIZÁCIA VÝZVY 7.5 - predĺžený termín uzávierky do 11.11.2019

KLIK: Oznámenie o zmene výzvy - Príloha č. 3C

KLIK: aktualizované kritéria pre výber projektov stratégie CLLD (7.10.2019)

 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY !!

KLIK: Výzva MAS_018/7.5/2 AKTUALIZÁCIA - predĺženie termínu uzávierky

Uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy je: 11.11.2019

 

Prílohy výzvy 7.5/2: 

Príloha č. 1 Príručka pre prijímateľa NFP

Príloha č. 2b Projekt realizácie

Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritériá

Príloha č. 8a Stavebný rozpočet

Príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a Dokumentácia k VO v závislosti od postupu VO

Príloha č. 16a Metodický pokyn k VO - sociálny aspekt 

Príloha č. 17b_Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP

Príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

NEPOUŽÍVAŤ túto prílohu -  je neaktuálna !!! Príloha č. 23 Kritériá pre výber projektov MAS LEV

Príloha č. 23: AKTUALIZOVANÁ -  aktualizované kritéria pre výber projektov stratégie CLLD (7.10.2019)

Povinná príloha MAS LEV

 

 LINK ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?12